Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά, σχετικά με την πολιτική μας και τις υπηρεσίες μας.

Όλο το υλικό (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κλπ) που εισάγουμε στην ιστοσελίδας σας, μας το παρέχετε εσείς σε ψηφιακή μορφή. Οποιαδήποτε υπηρεσία από εμάς (δακτυλογράφηση, σκανάρισμα φωτογραφιών κλπ), διενεργείται μόνο κατόπιν συμφωνίας για την ανάλογη χρέωση.

Ο πελάτης, ο οποίος μας παραδίδει το υλικό (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κλπ), είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι τιμές, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε ιστοσελίδας, ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Αφού επιλέξετε τα πεδία που σας ενδιαφέρουν, ερχόμαστε σε επαφή με εσάς και κατόπιν συζήτησης σχηματίζουμε μια ολοκληρωτική εικόνα του έργου και σας δίνουμε την ολοκληρωμένη ενυπόγραφη προσφορά. Οι προσφορές έχουν διάρκεια 30 ημερών από την έκδοσή τους και μέχρι την λήξη τους, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές προς αύξηση.

Το bstech.gr έχει το κάθε δικαίωμα να τροποποιεί τις υπηρεσίες του και τις τιμές του κατά βούληση. Επίσης δεν φέρνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους τιμής, είτε από τυχαίο σφάλμα του συστήματος, είτε από ακούσιο λάθος κατά την εισαγωγή των δεδομένων. Στην μόνη περίπτωση που δεν έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε κάτι, είναι κατά την έκδοση ενυπόγραφης προσφοράς και κατά την ανάληψη του έργου.

Η ανάληψη της οποιαδήποτε εργασίας ξεκινά με την καταβολή 50% του ολικού ποσού από τον πελάτη. Εκείνη την στιγμή εκδίδονται συμφωνητικά με τις υποχρεώσεις της εταιρίας και του πελάτη. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, γίνεται και εξόφληση του ποσού από τον πελάτη και οι έκδοση τιμολογίου από εμάς.

Διαβάστε αναλυτικά όλο το συμφωνητικό εδώ

Σύμβαση κατασκεύης ιστοσελίδας

Στη  …………………., σήμερα ………………………………., ημέρα ………………………….., μεταξύ, αφ’ ενός μεν:

α) Της ατομικής επιχείρησης η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………….., με την επωνυμία ……………………. και με ΑΦΜ ……………… (που στο εξής θα καλείται «Εταιρεία»),  αφετέρου δε

β) …………………………… που κατοικεί στη διεύθυνση ………………………… στην ……………………., με ………………………….., με αριθμό δελτίου ταυτότητας ………………………………. (που θα καλείται στο εξής «Πελάτης» και από κοινού με την «Εταιρεία» «τα Συμβαλλόμενα Μέρη» ή «τα Μέρη»). συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η Εταιρεία θα εκτελέσει για τον Πελάτη το έργο ή/και θα παρέχει στον Πελάτη τις υπηρεσίες, και για τους συγκεκριμένους σκοπούς, που αναγράφονται στο Παράρτημα 8.1 της παρούσας σύμβασης (στο εξής «Παρούσα»). Οποιαδήποτε μεταβολή του είδους, του αριθμού ή/και του περιεχομένου του παρεχομένου έργου ή/και των παρεχομένων υπηρεσιών από το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη αποδοχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και χωρίς νέα έγγραφη συμφωνία των Μερών.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

2.1. Η Εταιρεία υποχρεούται:

α) να εκτελέσει το έργο ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες (που στο εξής θα καλούνται μαζί «Έργο») που συμφωνούνται με την Παρούσα.

β) να ολοκληρώσει την κατασκευή του συμφωνηθέντος Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 8.1 της Παρούσας, στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στο Παράρτημα 8.3 της Παρούσας.

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει στον Πελάτη την κατά το μέτρο του δυνατού απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών.

2.2. Ο Πελάτης υποχρεούται στα εξής:

α) να καταβάλλει στην Εταιρεία τις χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα) και με τον τρόπο και κατά το χρόνο που αναφέρονται στα Παραρτήματα 8.2, 8.3 και 8.4 της Παρούσας.

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένα μέρος του υλικού ή ολόκληρο το απαιτούμενο υλικό θα χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτους με ευθύνη της Εταιρείας. Η συμφωνία αυτή θα αποτελεί μέρος του ως άνω παραρτήματος.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από τον Πελάτη, ο δε Πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτο προμηθευτή της Εταιρείας.

Επιπλέον τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης αποκτά, μετά την παράδοση σ’ αυτόν του συμφωνηθέντος έργου και την καταβολή από αυτόν προς την Εταιρεία του συνόλου των χρεώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα 8.2 της παρούσας, το περιουσιακό δικαίωμα επί του Περιεχομένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 8.1 της παρούσας.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία μέχρι και 15 εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση του Έργου από την Εταιρεία στον Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μέχρις ότου ο Πελάτης καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναγράφει στην ιστοσελίδα του Πελάτη ότι αυτή δημιουργήθηκε από την Εταιρεία, με τη χρήση διακριτικών εικονιδίων ή διακριτικού κειμένου που παραπέμπουν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας με υπερσύνδεσμο (link), καθώς και ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει τη δημιουργία του Έργου, με εικόνες και την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας, στα δείγματα της δουλειάς της.

 1. ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη κ.λπ.

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη νομιμοποιούνται πλήρως να υπογράψουν την παρούσα σύμβαση και να εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους αυτό να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.

5.2. Η Εταιρεία δικαιούται να υπογράψει συμφωνίες και να συνάψει συμβάσεις για κατασκευή έργου ή/και να παρέχει υπηρεσίες με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό της παρούσας συμβάσεως και ιδίως με τα ίδια ή παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά της παρούσας συμβάσεως, εγγυάται όμως ότι δεν θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων με τρίτους που αντίκεινται στην παρούσα σύμβαση.

5.3. Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που αντίκεινται στο περιεχόμενο της παρούσας συμβάσεως, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων συμβάσεων.

5.4. Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην Εταιρεία υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

5.5. Τα Συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της παρούσας συμβάσεως, όπως αναλύεται στο Παράρτημα 8.1 της Παρούσας, δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ.

Ειδικά ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στην Εταιρεία, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Το ίδιο εγγυάται η Εταιρεία ως προς το υλικό που τυχόν χορηγεί η ίδια για την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως.

5.6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που χορηγούν για τους σκοπούς της παρούσας συμβάσεως δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη.

5.7. Σε περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών, το Μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον Αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει προσηκόντως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού.

 1. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία α) για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, β) για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης Εταιρείας ή οργανισμού ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης Εταιρείας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών, γ) για προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από «τρίτες» εταιρείες που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του Έργου, όπως ο χώρος και η ονοματοδοσία (Host & Domains), δ) Απο κακόβουλη επίθεση φυσικών προσώπων (Hacker) ή/και κακόβουλων λογισμικών (Ιούς, malware, spyware, adware κλπ).

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της ……….

 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Όλα τα παραρτήματα, αφού υπογραφούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

8.1. Το Έργο θα περιέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και οποιαδήποτε έξτρα υπηρεσία, λειτουργία ή αλλαγή θα εφαρμοστεί με την σύναψη νέας σύμβασης και μόνον τότε:

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση πλατφόρμας
 • Εγκατάσταση, ρύθμιση θέματος (Template, Theme)
 • Σωστή ρύθμιση για προβολή σε κινητά (Responsive)
 • Ανάπτυξη σε πολυγλωσσία γλώσσες (Αν έχει συμφωνηθεί)
 • Βασική Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO)

.          Αρχικό backup ιστοσελίδας

 • Εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας 12 μηνών από την παράδοση του Έργου.

(Εδώ γράφεται οτιδήποτε άλλο έχει προσυμφωνηθεί)

8.2. Συνολικό κόστος: ……€ (Ποσό ολογράφως)

8.3. Στο παραπάνω ποσό δε συμπεριλαμβάνεται η αγορά του λογισμικού ή υπηρεσίας αν τυχόν κριθεί απαραίτητη.

8.4.1. Χρόνος ανάπτυξης: …… μέρες από την ανάληψη του Έργου.

8.4.2. Ανώτατος χρόνος μικρών διορθώσεων: …… μέρες από την παράδοση του Έργου.

8.5. Τρόπος πληρωμής: τμηματική καταβολή του συνολικού ποσού με μετρητά, ως εξής:

 • 50% με την ανάληψη του Έργου.
 • 50% με την παράδοση του Έργου

Στις παραπάνω τιμές  δε συμπεριλαμβάνεται  ο νόμιμος ΦΠΑ 23%, ο οποίος πληρώνεται με την έκδοση του τιμολογίου.

 1. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας που σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα και τα παραρτήματα αυτής σε δύο πρωτότυπα και υπεγράφη από τα Μέρη, καθένα από οποία έλαβε από ένα πρωτότυπο.

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την Εταιρεία                                                                Για τον Πελάτη

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this